Unia Europejska

 • W ostatnich kilku latach pogłębiła się integracja zróżnicowanej wspólnoty muzułmańskiej w Niemczech. Obywatele Niemiec wyznania muzułmańskiego weszli na szeroką skalę do głównego nurtu życia politycznego. Istnieją wszelkie przesłanki, że ta intergracja będzie kontynuowana w najbliższych latach.

  Sukcesy procesu integracji muzułmanów niemieckich niemal nie dostrzega się w Polsce. Dominuje przekonanie o fiasku tego procesu. W Polsce brakuje także refleksji na temat konsekwencji wzrostu obecności muzułmanów w niemieckim życiu politycznym na relacje polsko-niemieckie oraz możliwych pozytywnych skutków tego zjawiska dla spójności interesów Polski i Niemiec.

  Niestety wysoki poziom niechęci do muzułmanów w polskim społeczeństwie oraz w rządzących elitach może stać się źródłem problemów w relacjach polsko-niemieckich. Może także w poważany sposób utrudniać zrozumienie współczesnych Niemiec.

 • Wojna, jaką toczy dziś Moskwą z Ukrainą, związana jest nie tylko z łamaniem zasadniczych zasad powojennego ładu międzynarodowego, ale także prowadzona jest w nowy, do pewnego stopnia nieznany dotąd sposób. Działaniom militarnym wojny hybrydalnej towarzyszą intensywne działania o wcale nie mniejszym znaczeniu o charakterze propagandowym, których głównym narzędziem jest Internet. Są to zabiegi planowane i mające w Rosji szerokie zaplecze w literaturze poświęconej tzw. „wojnie informacyjnej".

 • Fünfzig Jahre nach dem Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe am Rande des Zweiten Vatikanischen Konzils, 25 Jahre nach der endgültigen Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch das wiedervereinigte Deutschland und der Unterzeichnung des bilateralen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit sowie über zehn Jahre nach Polens Beitritt zur Europäischen Union stehen die Fortschritte sowohl der europäischen Integration als auch der deutsch-polnischen Partnerschaft in Frage.

 • Przestrzeń negocjacyjna partii konserwatywnej i nowej Premier Theresy May, zawęża się stopniowo, mimo ostatnich intensywnych podróży oraz debat wewnątrzpartyjnych – pisze w gościnnym komentarzu „in web scribis” Jacek Zieliński.  Spotkania z Kanclerz Merkel  i Prezydentem Hollandem zakończyły się uprzejmym "nie" w obu przypadkach. Nie, dla preferowanego scenariusza dostępu do pełnego rynku i ograniczenia wolności przepływu ludzi.

 • W 2015 r. wielka fala migracyjna miała istotny wpływ na sytuację wewnętrzną w Polsce i Niemczech, choć Polska przyjęła jedną z najmniejszych grup uchodźców z Bliskiego Wschodu, natomiast Niemcy największą w UE. Reakcja elit politycznych i społeczeństw obu krajów rózniły się zdecydowanie.

  Ze wględu na tą zasadniczą różnicę kwestia uchodźców stanowi bardzo poważne wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich. Te różnice dotyczą fundamentalnych kwestii światopoglądowych i prawno-ustrojowych. Znalezienie kompromisu między Polską i Niemcami w tej kwestii będzie bardzo trudne.

 • „O wolność walczy się również z bronią w ręku" – to stwierdzenie prezydenta Joachima Gaucka, mimo że w Polsce wyda się ono więcej niż oczywiste, wywołało w Niemczech burzę. Między innymi stało się powodem pełnej emocji debaty w Bundestagu. Nie po raz pierwszy ten wschodnioniemiecki pastor, związany niegdyś z opozycją i czerpiący przykłady z polskiego ruchu „solidarności" kwestionuje niemieckie stereotypy. Szalenie istotne przy tym jest to, że słowa Joachima Gaucka padły w bezpośrednim kontekście ukraińskim i konfliktu Ukrainy i Zachodu z Rosją.

 • Pytanie o przyczyny agresji i asertywności Rosji w relacjach międzynarodowych
  Raport Akademii Europejskiej Krzyżowa, październik 2014

  Konflikt ukraińsko-rosyjski, który z przyczyny Moskwy stał się pośrednio konfliktem Rosji z Zachodem, przywołuje istotne pytanie: jakie są motywy Kremla i dlaczego zdecydowano się tam, na tak agresywną politykę, tak dalece niszczącą dla dotychczasowego ładu międzynarodowego. Analiza prawdopodobnych motywów polityki Kremla, może być pomocna w analizie całości sytuacji i pomagać w diagnozowaniu odpowiedzi Zachodu.

 • Putin dąży i ma nadzieję na dezintegrację Zachodu (w szczególności rozpad UE i oddalanie się USA od Europy). Słabości Unii Europejskiej są widoczne i widoczne są trudności w konstruowaniu wspólnej i jednolitej polityki. Putin dąży do tego, by stosunki dwustronne z poszczególnym państwami pozwalały mu rozgrywać różnice interesów między nimi. Ta polityka Kremla nie jest pozbawiona skuteczności, choć Kreml musiał być zaskoczony ustanowieniem sankcji po aneksji Krymu.

  Zachód liczyć może natomiast na wyczerpanie się gospodarczych zasób Rosji i w konsekwencji przegraną obecnej moskiewskiej polityki (tak jak stało się pod koniec Zimnej Wojny). Rosyjska gospodarka jest 16-18 razy mniejsza od gospodarek Zachodu i wydaje się dawać Zachodowi ogromną choć nie rozstrzygającą przewagę.

  Istotnym dla oceny sytuacji jest więc pytanie, jakimi zasobami finansowymi dysponuje Moskwa i jak długo jest w stanie prowadzić swoją agresywną politykę, stanowiącą dla Zachodu poważne zagrożenie.

 • Z inicjatywy Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego spotkała się w Berlinie na swym dwudziestym czwartym posiedzeniu Grupa Kopernika, złożona z ekspertów polskich i niemieckich. Tematem obrad była „Przyszłość polsko-niemieckiej wspólnoty kształtującej Europę”. Niniejszy Raport podsumowuje wspólne refleksje członków Grupy Kopernika.

 • Ukraińska gospodarka znajduje się w głębokim kryzysie spowodowanym brakiem zdecydowanych reform po roku 1991, okresem rządów Janukowycza i kosztami wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą.

  Fundamentalnym zagrożeniem dla gospodarki ukraińskiej jest kryzys finansów państwowych, który może być przezwyciężony jedynie dzięki pomocy Zachodu. W roku 2015 Ukraina winna być wsparta sumą ok.30 mld $.

 • Badania opinii publicznej po raz pierwszy wykazały na Ukrainie przewagę zwolenników członkostwa w NATO nad jego oponentami. Wedle badania przeprowadzonego przez osrodek badania opinii publicznej „Rating" 44% opowiada się za, 35% przeciw a 16% nie ma zdania. Po roku 1991 liczba zwolenników członkostwa w NATO utrzymywało się na poziomie kilkunastu procent. Jeszcze roku 2012 19% zapytywanych było za, аż 61% było przeciw. Sceptycyzm wobec NATO skorelowany był też silnie, jak się wydaje, z anty-amerykanizmem jako był pozostałością na Ukrainie propagandy sowieckiej. Potwierdzałyby to badania przeprowadzone na Majdanie przez Studium Europy Wschodniej UW podczas pomarańczowej rewolucji w roku 2005 oraz analogicznego i powtórzone badania na euromajdanie w grudniu 2013. Najbardziej uderzającą różnicą wyników obu badań był wzrost sympatii dla USA, które w roku 2013 widziane na skali sympatii znalazły się na drugim miejscu po Polsce.

 • Główne tezy

  1. Agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy oznacza zakwestionowanie przez Rosję ładu w Europie ukształtowanego się po zakończeniu zimnej wojny. Rosja dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów.

  2. Formująca się strategia Zachodu wobec tego nowego wyzwania polega na powstrzymywaniu się od bezpośrednich działań militarnych, dopóki konflikt nie zagrozi militarnie członkom NATO, a jednoczesne wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji.

 • Główne tezy

  1. Agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy oznacza zakwestionowanie przez Rosję ładu w Europie ukształtowanego się po zakończeniu zimnej wojny. Rosja dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów.

  2. Formująca się strategia Zachodu wobec tego nowego wyzwania polega na powstrzymywaniu się od bezpośrednich działań militarnych, dopóki konflikt nie zagrozi militarnie członkom NATO, a jednoczesne wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji.

  3. W wojnie gospodarczej Rosja jest strona bez porównania słabszą niż Zachód. Konsekwentnie prowadzone sankcje gospodarcze i polityka Zachodu nakierowana na utrzymywanie niskich cen ropy naftowej może doprowadzić do recesji i, po nieuchronnym wyczerpaniu rezerw walutowych, do kryzysu budżetowego i finansowego Rosji.

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.