Porozumienie międzynarodowe

 • Wojna, jaką toczy dziś Moskwą z Ukrainą, związana jest nie tylko z łamaniem zasadniczych zasad powojennego ładu międzynarodowego, ale także prowadzona jest w nowy, do pewnego stopnia nieznany dotąd sposób. Działaniom militarnym wojny hybrydalnej towarzyszą intensywne działania o wcale nie mniejszym znaczeniu o charakterze propagandowym, których głównym narzędziem jest Internet. Są to zabiegi planowane i mające w Rosji szerokie zaplecze w literaturze poświęconej tzw. „wojnie informacyjnej".

 • Rosyjska agresja wobec Ukrainy doprowadziła do bardzo znaczącego pogorszenia relacji niemiecko-rosyjskich. W perspektywie średnioterminowej nie ulegną one prawdopodobnie wyraźnej poprawie. Choć, Moskwa zachowała pewne narzędzia oddziaływania na Niemcy, jednak ich skuteczne wykorzystanie napotka na istotne problemy.


 • Im bardziej Turcja będzie autorytarna tym bliżej jej będzie do Rosji, a dalej do Zachodu. Jednak, trwały strategiczny sojusz między oboma krajami wymierzony w Zachód jest mało prawdopodobny. Na przeszkodzie stoją gospodarka, geopolityka, bezpieczeństwo i dziedzictwo historii.

 • W ostatnich tygodniach nastąpił najpoważniejszy od wielu lat kryzys w relacjach niemiecko-tureckich. Największym problemem jest coraz bardziej autorytarny system rządów w Turcji powodujący jej oddalanie się od UE i zbliżenie z Rosją. Ten autorytarny dryf ma przede wszystkim źródła wewnętrzne, ale wynika także z niewystarczającego wsparcia przez Niemcy w ostatnich latach procesu integracji europejskiej Turcji, który mógł silniej związać Ankarę z Europą.

 • Relacje Niemiec z Ukrainą uległy bezprecedensowej intensyfikacji po Rewolucji Godności. Berlin stał się najważniejszym partnerem Kijowa. Jednak, dalsze zacieśnianie współpracy Niemiec z Ukrainą będzie zależeć od sukcesu transformacji ukraińskiej, przełamania negatywnych stereotypów Niemców wobec Ukrainy oraz podwyższenia niskiego poziomu wiedzy na jej temat w niemieckim społeczeństwie.

 • Pytanie o przyczyny agresji i asertywności Rosji w relacjach międzynarodowych
  Raport Akademii Europejskiej Krzyżowa, październik 2014

  Konflikt ukraińsko-rosyjski, który z przyczyny Moskwy stał się pośrednio konfliktem Rosji z Zachodem, przywołuje istotne pytanie: jakie są motywy Kremla i dlaczego zdecydowano się tam, na tak agresywną politykę, tak dalece niszczącą dla dotychczasowego ładu międzynarodowego. Analiza prawdopodobnych motywów polityki Kremla, może być pomocna w analizie całości sytuacji i pomagać w diagnozowaniu odpowiedzi Zachodu.

 • Putin dąży i ma nadzieję na dezintegrację Zachodu (w szczególności rozpad UE i oddalanie się USA od Europy). Słabości Unii Europejskiej są widoczne i widoczne są trudności w konstruowaniu wspólnej i jednolitej polityki. Putin dąży do tego, by stosunki dwustronne z poszczególnym państwami pozwalały mu rozgrywać różnice interesów między nimi. Ta polityka Kremla nie jest pozbawiona skuteczności, choć Kreml musiał być zaskoczony ustanowieniem sankcji po aneksji Krymu.

  Zachód liczyć może natomiast na wyczerpanie się gospodarczych zasób Rosji i w konsekwencji przegraną obecnej moskiewskiej polityki (tak jak stało się pod koniec Zimnej Wojny). Rosyjska gospodarka jest 16-18 razy mniejsza od gospodarek Zachodu i wydaje się dawać Zachodowi ogromną choć nie rozstrzygającą przewagę.

  Istotnym dla oceny sytuacji jest więc pytanie, jakimi zasobami finansowymi dysponuje Moskwa i jak długo jest w stanie prowadzić swoją agresywną politykę, stanowiącą dla Zachodu poważne zagrożenie.

 • Ukraińska gospodarka znajduje się w głębokim kryzysie spowodowanym brakiem zdecydowanych reform po roku 1991, okresem rządów Janukowycza i kosztami wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą.

  Fundamentalnym zagrożeniem dla gospodarki ukraińskiej jest kryzys finansów państwowych, który może być przezwyciężony jedynie dzięki pomocy Zachodu. W roku 2015 Ukraina winna być wsparta sumą ok.30 mld $.

 • Badania opinii publicznej po raz pierwszy wykazały na Ukrainie przewagę zwolenników członkostwa w NATO nad jego oponentami. Wedle badania przeprowadzonego przez osrodek badania opinii publicznej „Rating" 44% opowiada się za, 35% przeciw a 16% nie ma zdania. Po roku 1991 liczba zwolenników członkostwa w NATO utrzymywało się na poziomie kilkunastu procent. Jeszcze roku 2012 19% zapytywanych było za, аż 61% było przeciw. Sceptycyzm wobec NATO skorelowany był też silnie, jak się wydaje, z anty-amerykanizmem jako był pozostałością na Ukrainie propagandy sowieckiej. Potwierdzałyby to badania przeprowadzone na Majdanie przez Studium Europy Wschodniej UW podczas pomarańczowej rewolucji w roku 2005 oraz analogicznego i powtórzone badania na euromajdanie w grudniu 2013. Najbardziej uderzającą różnicą wyników obu badań był wzrost sympatii dla USA, które w roku 2013 widziane na skali sympatii znalazły się na drugim miejscu po Polsce.

 • Główne tezy

  1. Agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy oznacza zakwestionowanie przez Rosję ładu w Europie ukształtowanego się po zakończeniu zimnej wojny. Rosja dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów.

  2. Formująca się strategia Zachodu wobec tego nowego wyzwania polega na powstrzymywaniu się od bezpośrednich działań militarnych, dopóki konflikt nie zagrozi militarnie członkom NATO, a jednoczesne wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji.

  3. W wojnie gospodarczej Rosja jest strona bez porównania słabszą niż Zachód. Konsekwentnie prowadzone sankcje gospodarcze i polityka Zachodu nakierowana na utrzymywanie niskich cen ropy naftowej może doprowadzić do recesji i, po nieuchronnym wyczerpaniu rezerw walutowych, do kryzysu budżetowego i finansowego Rosji.

Polub nas na Facebooku

Newsletter

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.