Sytuacja polityczna

Sytuacja na Ukrainie wymusza działania, których nie chcieliśmy i do których nie jesteśmy należycie przygotowani. W okresie ostatnich kilku miesięcy jasne stały się kierunki działania Rosji i podstawy jej polityki bezpieczeństwa i relacji z sąsiadami. Celem Rosji stało się podważenie ładu powstałego po upadku ZSRR i ponowna budowa przestrzeni politycznej, ekonomicznej i militarnej podporządkowanej interesom rosyjskim ( Euroazjatycka Unia Gospodarcza). Dla realizacji tych celów Rosja przyznaje sobie prawo:

  1. gwaranta praw i obrońcy ludności rosyjskojęzycznej za granicą oraz oceniania stosunków z sąsiadami przez pryzmat swoiście pojmowanego dobrosąsiedztwa (a de facto ograniczonej suwerenności) jako warunku uznawania przez Moskwę niepodległości i integralności terytorialnej państw postradzieckich;
  2. odwoływania się do pozaprawnych kategorii (takich jak interes narodowy, prawda i sprawiedliwość) dla uzasadnienia swojej polityki;
  3. uznania użycia siły zbrojnej za uprawnione narzędzie ochrony rodaków za granicą;1

© 2016 Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.